Sosial kompetansetrening

Sosial kompetanse er læren og kunnskapen om hvordan vi reagerer og handler i samspill med andre mennesker. I barnehagen er det viktig at barna fra de er små lærer seg å omgås hverandre og mestre mellommenneskelig samspill.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennom lek og veiledning fra de voksne lærer vi å dele, ha empati for hverandre og kjenne igjen ulike følelser. Ved at de eldste barna hjelper de yngre med for eksempel påkledning eller å smøre mat er det med på å utvikle omsorg for andre.

Vi jobber også med sosial kompetanse i formelle læringsarenaer som samlingsstund. Da bruker vi et pedagogisk opplegg som heter steg for steg. Det er et opplegg som har til hensikt å fremme barns sosial kompetanse gjennom å øve på ferdigheter i empati, problemløsing, og mestring av sinne i sosiale sammenhenger.

Et viktig fokus i barnehagen er å gi barna mulighet til å trene ferdigheter som gjør dem bedre rustet til å takle utfordringer senere i livet.

Her kan du lese mer om "steg for steg":

https://www.stegforsteg.no