Styret i Nordskogen

Det valgte eierstyret står formelt sett som eier av bedriften. Navnene til medlemmene er registrert i Brønnøysund-registeret. Eier skal også fungere formelt som arbeidsgiver. De ulike oppgavene kommer frem i barnehagens vedtekter. Styret er valgt på årsmøtet.
 


 
Styret består av:

Magnus Nilsen - leder
Morten Bjørkmo - nestleder
Line Røkenes - medlem

John Petter Karlsen - vara
Camilla Eilertsen - personalrepresentant (uten stemmerett)
 
Fra vedtekter for Nordskogen barnehage:
 
"Styret Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre medlemmer i tillegg til 1 varamedlem. Daglig leder er fast sekretær for styret og har møte, tale og forslagsrett. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for to år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styret skal velges av årsmøtet. Medlemmer velges til konkrete posisjoner i styret.
 
Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.  Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker. Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.  Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen. Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet. Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det. Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder. Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.  Styret skal utarbeide en styreinstruks."