Samarbeidsutvalget i Nordskogen

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Foreldrerepresentantene velges på foreldremøtet. Ansatte representantene velges av personalet. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Styrer kan delta med møte- og forslagsrett.  

Samarbeidsutvalget barnehageåret 2023-2024 består av: 

Michelle Walberg             - leder / foreldrerepresentant tlf. 91 88 24 04
Lena Beathe Lyså Carlsen- medlem / foreldrerepresentant tlf. 97 14 29 26
                                     - vara /foreldrerepresentant 
Katrin Kaasik                  - ansatterepresentant                         
Tove Kristiansen             - ansatterepresentant                      
Anette R. Novstad           - vara / ansatterepresentant

Alle oppfordres til å kontakte en av disse representantene om det er saker dere ønsker å ta opp.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Skal behandle saker med et positivt løsningsfokus og bidra til å ivareta barnehagens omdømme. Skal presentere/komme med innspill som kan påvirke barnehagen i en positiv retning ut fra de ulike perspektiv (foreldre, barn, eier, ansatt). Samarbeidsutvalget skal ikke behandle saker som vedrører enkeltbarn eller saker som hører til på avdelinger.

Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier - og kan melde fra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.
 
Andre viktige saker som kan drøftes i samarbeidsutvalget: 
•praktiseringen av barnehagens formål og pedagogiske plattform 
•forvaltningen av barnehagens budsjett  
• arrangementer i barnehagen 
• innhold på foreldremøter 

Samarbeidsutvalget har fire møter i året av 2 timer pr. møte.